Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/234/2014
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

Uchwała określa zasady i tryb zwalniania z podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis.

§1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a/ nowo wybudowane budynki,
b/ nowo nabyte budynki,
c/ nowo objęte w posiadanie budynki stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
d/ budynki, w których dotychczas nie była prowadzona działalność gospodarcza, a które zostały zaadaptowane na prowadzenie działalności gospodarczej.

§2. Zwolnienie określone w §1 dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, usługowym z wyłączeniem handlu.

§3. 1. Za nowo wybudowane budynki uważa się budynki oddane do użytkowania po 1 stycznia 2014 rok.
2. Za nowo nabyte budynki uważa się budynki nabyte po 1 stycznia 2014 roku.
3. Za nowo objęte w posiadanie budynki uważa się budynki objęte w posiadanie po 1 stycznia 2014 roku.
4. Za zaadaptowane budynki uważa się budynki zaadaptowane na prowadzenie działalności gospodarczej po 1 stycznia 2014 roku.
 
§4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje na okres:
a/ 1 roku - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 2 miejsca pracy,
b/ 2 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
c/ 3 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
d/ 4 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy,
e/ 5 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsc pracy.
2. Zwolnienie od podatku powstaje od dnia powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych.

§5. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony jeżeli inwestycja określona w § 1 uchwały spowodowała wzrost zatrudnienia u danego podatnika potwierdzony dokumentami, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

§6. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli uprawniający do zwolnienia poziom zatrudnienia, o którym mowa w § 4 zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.

§7. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o których mowa w uchwale stanowią pomoc de minimis a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L nr 352 z 24 grudnia 2013 r.)

§8. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.
2. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich zaświadczeń (złożenia oświadczeń) o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych bądź złożenia oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis, jak również informacji wymaganych przepisami dotyczącymi obowiązku przedkładania informacji przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy de minimis.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.                                                                                                                   Przewodnicząca Rady
                                                                                                                   Elżbieta Kłossowska